Connect met Facebook

Disclaimer

DISCLAIMER EUROSPORTLIGHTS - VRIJWARING
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en digitale nieuwsbrief (hierna aangeduid als: "Eurosportlights") en de daarin opgenomen gegevens, kan Eurosport Televison BV (hierna aangeduid als: "Eurosport") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Eurosportlights. Eurosport aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Eurosportlights of de (on)bereikbaarheid van de Eurosportlights.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van de Eurosportlights, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Eurosport. Eurosport kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Eurosport kan er niet voor instaan dat de informatie op de Eurosportlights geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De informatie op de Eurosportlights wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Eurosport behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Eurosport is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 
 


Gepubliceerd 01-04-2011

DIT IS EEN MAANDELIJKSE DIGITALE NIEUWSBRIEF. MELD JE HIER AAN!
Nu op Eurosport

In 2012 op Eurosport

Commentatoren
Zoek een commentator:

Share |
(c) Copyright Eurosport - Disclaimer - Powered by Initium